Kirken / Alteret og Prædikestolen

Snitværket er udført i egetræ på Jacob Krembergs værksted i Lund i begyndelsen af 1600-tallet. Stilen er
højrenaissance.
Alterbordet er påmalet årstallet 1608. Det har fem fyldninger, der adskilles af otte hermer. En herme er en pille,
der foroven munder ud i en menneskebuste. Navnet skyldes, at guden Hermes i den ældre græske kunst blev frem-
stillet som et hoved på en firkantet pille. De otte hermer bærer kardinaldydemes kendetegn: Fra syd ses først de fire
menneskelige grunddyder: Knækket søjle (styrke), slange og spejl (visdom), sværd og vægt (retfærdighed), bæger
og kande(mådehold). Så følger de tre særligt kristne dyder: Hjerte og barn (kærlighed), due og anker (håb) og kors
og kalk (tro). Endelig uden for kardinaldydeme: Palmegren og lam (fred).
Forsidefelteme har indskrifter fra Johannes Evangelium.
Altertavlen bærer årstallet 1600. Storstykket opdeles af fem korintiske søjler i fire arkadefelter. I de to-brede
midterfelter står nadverordene på dansk, mens yderfelterne har latinske tekster fra Johannes Evangelium. Altertav-
lens øverste midterfelt viser Jesu dåb. Det omgives af to medaljoner med Lund domkapitels våben: mod syd Skt.
Laurentius med risten, mod nord med risten alene. De tre felter adskilles af fire hermer, der symboliserer de fire
menneskelige grunddyder: Visdom, styrke, retfærdighed og mådehold. Topstykket bærer en stor rulleværkskar-
touche med det danske rigsvåben. I skriftbåndet omkring dette står: "Vivat et valeat ser. Danorum rex Christianus
4" dvs. "Christian 4, de danskes glorværdige konge, leve og styrkes". Ovenpå og ved siden af rigsvåbenet ses tre
kvindefigurer, der symboliserer de kristne kardinaldyder: Tro, håb og kærlighed.
En pendant til Aakirkes alter findes i Burlov kirke i Skåne.
Prædikestolen bærer Christian 4's dronning Anne Cathrine af Brandenburgs våben og må altså være fra før 1612,
hvor hun døde. Stolen består af et indgangsparti, en trappeopgang, et galleri samt selve stolen med rygpanel og
lydhimmel. Døren til opgangen bærer Frederik 4's monogram og er indfattet i en portal, som på siderne har to
hermer, en mandlig og en kvindelig, omtrent svarende til alterbordets. Foroven en trekantgavl med et englehoved i
gavlfeltet og to amoriner med dødssymboler på skråsiderne. Øverst en profileret konsol med en kvindefigur, der
bærer troens attributter. På to af galleriets felter har kirkens patron i 1623, poeten Willichius Westhovius, som
besad et kannonikat i Lund, ladet sit og hustruen, Anne Sparres, våben og initialer påmale.
Selve prædikestolen er opdelt i fire arkadefelter og hertil kommer et felt i galleriet. I felterne er skåret scener fra
Det ny Testamente: Jesu fødsel, korsfæstelsen, opstandelsen, himmelfarten og pinseunderet. På rygpanelet ses
Christian 4's monogram mellem en mandlig og en kvindelig herme. Ved siderne små vinger med løvemasker. Sto-
len afsluttes forneden af en sekskantet, svungen underbaldakin med en udskåret hængeknop.
Lydhimmelen er sekskantet. Den bærer fem kartoucheværks topstykker, de tre med diademhoveder, mens de
øvrige to viser henholdsvis det danske rigsvåben og det brandenburgske våbenskjold. Øverst en baldakin, der af-
sluttes med den opstandne frelser. Under lydhimmelen hænger helligåndens symbol: Duen.
Prædikestolen er sidst restaureret i 1983. Grundlaget herfor var en nystaffering i 1855, som mg. dørens nederste
felt blev foretaget af C. Mahler og I. P. Due.
Lignende prædikestole fra samme værksted findes i Vellinge og V. Sallerup i Skåne.
Sengotisk krucifiks
Bag prædikestolen hænger et krucifiks fra omk. år 1500. Ved nationalmuseets restaurering i 1983 afsløredes fem
farvelag. Det ældste farvelag er typisk middelalderligt, men det er den yngste staffering fra 1855, der er
restaureret.
Timeglasset
Ved siden af prædikestolen hænger en plade fra 1600-tallet med fire timeglas i blikindfatning. Den bærer påskrif-
ten: "Jacobæus Hartman Sanduhrmacher in Leipzig."

Tekst: Karsten Thorborg

                            Fotos: Birger J. Bendtsen

Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark